މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ A2 ސީޓް

އިޢުލާން

 

A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2023/21 (25 އޭޕްރީލް 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2023 މޭ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

 ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

25 މޭ 2023
ހޯދާ