މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފ. ދަރަނބޫދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ.

ފ. ދަރަނބޫދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ، މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުރާސްފަތި

01 ޖޫން 2023

11:00

 

22 މޭ 2023
ހޯދާ