ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ރޭޑިއޮގްރަފީ ސިސްޓަމް އަދި އެހެނިހެން މެޝިނަރީސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ބީލަން ހުށެހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް.

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ރޭޑިއޮގްރަފީ ސިސްޓަމް އަދި އެހެނިހެން މެޝިނަރީސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)KRH/PLD/2023/71  (17 މޭ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި މިކަން ދެންނެވީމެވެ.

ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން (ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޓިންގ ރޫމް)

  • ތާރީޚް: 07 ޖޫން 2023 (ބުދަ ދުވަސް)
  • ގަޑި: 11:00 ގައި
22 މޭ 2023
ހޯދާ