ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުން

މި އިދާރާގައި އެޗް. އާރު އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެޗް. އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

21 މެއި 2023 އިން 31 މެއި 2023 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ [email protected]  އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މެއިލް ކޮށްގެނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަކި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 31 މެއި 2023 އިން 07 ޖޫން 2023 އަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު: 6500019 އާއި ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ  [email protected]  މެއިލް ކުރައްވައިގެން މަޢުލޫތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއެކު މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

8 ޖޫން 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 

21 މޭ 2023
ހޯދާ