މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

 އިޢުލާން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 4 ފެބުރުވަރީ 2015 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު: 010087

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްކަރީމް އިބްރާހީމް/ ސީކޯހައުސް، ހއ.ބާރަށް

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

 

21 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ