ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަން

މި ބިއުރޯގެ 15 ޖެނުއަރީގައި ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓު ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL) 457- HR /1/ 2015/1003 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރަމެވެ. "

ތާރީޚު: 22 ޖަނަވަރީ 2015

ނަންބަރު: (IUL) 457- HR /1/2015/1003

ތާރީޚު: 15 ޖަނަވަރީ 2015

 އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ   

މަޤާމު:

22 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ