ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލަސިސް ޔުނިޓް ތަރައްގީކޮށް، ޑަޔަލިސިސް މެޝިން އަދި އެއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުމަބަލްސް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ބީލަން ހުށެހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް.

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލަސިސް ޔުނިޓް ތަރައްގީކޮށް، ޑަޔަލިސިސް މެޝިން އަދި އެއަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުމަބަލްސް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)KRH/PLD/2023/66  (30 އެޕްރީލް 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި މިކަން ދެންނެވީމެވެ.

ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެއަދި މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގެނެވިފައިވާ އެމެންޓްމެންޓްސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އީ-މެޢިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހިއްސާކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުން (ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޓިންގ ރޫމް)

  • ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2023 (ބުރާސްފަތި)
  • ގަޑި: 11:00 ގައި
18 މޭ 2023
ހޯދާ