ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުން

އިޢުލާން

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، ތިރީގައިމިވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2015 ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14.00 ކުރިން،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވުން އެދެމެވެ.

1. މާއްދާގެ ނަން: ޕޮޕިއުލޭޝަން ޑައިނަމިކްސް އެންޑް ޑިމޮގްރަފީ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 48 ގަޑި (40 ގަޑި ލެކްޗަރ، 8 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

2. މާއްދާގެ ނަން: ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު:        53 ގަޑި (18 ގަޑި ލެކްޗަރ، 35 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލްއާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް.

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

3. މާއްދާގެ ނަން: ބަޔޯ ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 34 ގަޑި (30 ގަޑި ލެކްޗަރ، 4 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް.

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

4. މާއްދާގެ ނަން: ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަންސް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 40 ގަޑި (31 ގަޑި ލެކްޗަރ، 9 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:    މާއްދާ އާއިގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާއި އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައި ވުމާއިއެކު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

5. މާއްދާގެ ނަން: ޗައިލްޑް ހެލްތް ފޮރ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު:        56 ގަޑި (45 ގަޑި ލެކްޗަރ، 11 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް.

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

6. މާއްދާގެ ނަން: ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް ފޯރ ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 74 ގަޑި (62 ގަޑި ލެކްޗަރ، 12 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015ން 7 މޭ 2015 އަށް.

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

7. މާއްދާގެ ނަން: ހެލްތް އިކޮނޮމިކްސް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 51 ގަޑި (30 ގަޑި ލެކްޗަރ، 21 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު:    14 ހަފުތާވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް (14 ހަފުތާ)

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

8. މާއްދާގެ ނަން: ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު:  50 ގަޑި (35 ގަޑި ލެކްޗަރ، 15 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް (14 ހަފުތާ)

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

9. މާއްދާގެ ނަން: ޕަބްލިކް ހެލްތް ނިއުޓްރިޝަން

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 51 ގަޑި (31 ގަޑި ލެކްޗަރ، 20 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 އަށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު.

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 25 ޖަނަވަރީ 2015 ން 7 މޭ 2015 އަށް (14 ހަފުތާ)

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް: ލެކްޗަރ ގަޑިތަކާއި ޓިއުޓޯރިއަލްގެ އިތުރުން، މަތީގައިއެވާ މާއްދާތަކުގެ އައުޓްލައިނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އެ މާއްދާއެއްގެ ޓެސްޓުޕޭފަރ އެކުލަވާލައި، އެސައިންމަންޓް ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކޮށް، މާކްކުރުން. އަދި ހުރިހާ ގަޑިތަކެއް ނަގަންޖެހޭނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަދާފައިވާ ޓައިމްޓޭބަލާ އެއްގޮތަށެވެ.

29 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1436

20 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ