ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓިންގ ކިޔަވައިދޭނެ ރިސޯސް ލެކްޗަރަރއެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި "ކޮމްޕިއުޓިންގ" މި މާއްދާ ކިޔަވައިދޭނެ (ރިސޯސް) ލެކްޗަރަރއެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ޝަރުޠު:       1- އައިޓީ އިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ؛

            2- ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ވީމާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، 2015 ފެބުރުވަރީ 5 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން،  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީއާއި، އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒަށް، ސިޓީއަކާއެކު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

29 ރަބީޢުލްއައްޥަލް 1436

20 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ