މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން – އެޕްރީލް 2023

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަމްބަރ: P-13/CIR/2020/50 ސާކިއުލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މިކައުންސިލުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްހީރަސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.         

14 މޭ 2023
ހޯދާ