މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 އެޕްރީލް މަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ތިރީސްފަސްހާސް ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 2023 އެޕްރީލް މަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ -/35,000ރ. (ތިރީސްފަސްހާސް) ން މަތީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

14 މޭ 2023
ހޯދާ