އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. ދިގުރަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހުން ޢާންމުކުރި އުސޫލުގައިވާ ޕްރިންޓިންގ މައްސަލައެއް އިސްލާހު ކުރުން

އދ.ދިގުރަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދިގުރަށް ދިވެހިރާއްޖެ.

   ނަންބަރު: (IUL)353/353/2023/24

                 

އިޢުލާން

 

އދ. ދިގުރަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހުން ޢާންމުކުރި އުސޫލުގައިވާ ޕްރިންޓިންގ މައްސަލައެއް އިސްލާހު ކުރުން

 

         މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)353/353/2023/22 (26 އޭޕްރީލް 2023) އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ         އދ. ދިގުރަށުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 3 ވަނަ ޞަޕްޙާގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)        ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ނާރައި އިނުމާއި ގުޅިގެން އެބައި އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

21 ޝައްވާލު 1444

11  މެއި  2023            

                       

 

                          

 

 

                                                           އިބްރާހީމް ޢުޘްމާން

                            އދ. ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

11 މޭ 2023
ހޯދާ