ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރުން.

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު P/CIR/2020/50-13 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އެވޯޑު ކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނުގެ އެޓޭޗްމަންޓް ގައި އެވަނީއެވެ.

10 މޭ 2023
ހޯދާ