ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް.2) - ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

10 މޭ 2023
ހޯދާ