މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އިޢުލާން

 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

 

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2023/21 (25 އޭޕްރީލް 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2023 މޭ 09 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

09 މޭ 2023
ހޯދާ