ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން ބަލަމުންގެންދާ 61 ކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

         މި ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބަލަމުންދާ 07 ޝެލްޓަރ (ބ.އަމާންވެށި، ގދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ، ޏ.އަމާންވެށި، ހއ.އަމާންވެށި، ހދ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ، ނ.އަމާންވެށި އަދި ށ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ) ގައިތިބި 61 ކުދިންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

         ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނުގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރައްވައި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މި ސަރވިސް އަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 17 މެއި 2023 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން  3027576 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ސީ.އެފް.ޕީ.އެސްގެ އީ.މެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

18 މެއި 2023

ބުރާސްފަތި ދުވަސް

11:00

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް

އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް ބިލްޑިންގ، އޯކިޑްމާ ހިގުން، ހުޅުމާލެ

09 މޭ 2023
ހޯދާ