އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ާއޭޓޫ ޝީޓް ޢާންމު ކުރުން

އޭ.2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

 

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު  GS159/IUL/2022/06 (21 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ޓީޗަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ (އޭ.2) ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.

 

  މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ[email protected]    ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6680060 ނަންބަރަށެވެ.

04 މޭ 2023
ހޯދާ