މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އިޢުލާން

 

A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365/CA/2023/17 (11 އޭޕްރީލް 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2023 މޭ 03 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

03 މޭ 2023
ހޯދާ