މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓެއިނަރތަކެއް ތިލަފުށީ ސައިޓަށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މިކުންފުނީގެ ކޮންޓެއިނަރތަކެއް ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރކޮށް އެތަކެތި މިކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓަށް ޑެލިވަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

21 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

26 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21 (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3335614

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ