މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:            ލޭބަރ (ގދ.ފިޔޯރީ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      5

ބޭސިކް މުސާރަ:      2,700.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:   1620.00 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

މަޤާމު:            ކޭޝިއަރ (ގދ.ފިޔޯރީ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

ބޭސިކް މުސާރަ:      3,100.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:   -/1,860 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު  އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި މިމާއްދާއިން  ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

                             

މަޤާމު:            ލޭބަރ (ގދ. ގައްދޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      5

ބޭސިކް މުސާރަ:      2,700.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  1620.00 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

މަޤާމު:            ކޭޝިއަރ (ގދ. ގައްދޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

ބޭސިކް މުސާރަ:      3,100.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  -/1,860 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި މި މާއްދާއިން  ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

                            

މަޤާމު:            ލޭބަރ (ފ.ނިލަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      5

ބޭސިކް މުސާރަ:      2,700.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  1620.00 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

މަޤާމު:            ކޭޝިއަރ (ފ.ނިލަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

ބޭސިކް މުސާރަ:      3,100.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  -/1,860 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

މަޤާމު:            ލޭބަރ (އައްޑޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      2

ބޭސިކް މުސާރަ:      2,700.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  1620.00 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން.

 

މަޤާމު:            ކޭޝިއަރ (އައްޑޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:      1

ބޭސިކް މުސާރަ:      3,100.00 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:  -/1,860 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %60)

ފުޑް އެލަވަންސް:      ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން  ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު އޯ.ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ދެ މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި މިމާއްދާއިން  ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

މަޤާމު:             ސީނިއަރ މެކޭނިކް  (އައްޑޫ އައިސް ޕްލާންޓް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:        1

ބޭސިކް މުސާރަ:       -/5,900 ރުފިޔާ

ސާރވިސް އެލަވަންސް:    މުސާރައިގެ %60

ފުޑް އެލަވަންސް:        ދުވާލަކަށް 60.00 ރުފިޔާ

ސެޓްފިކެޓް އެލަވަންސް:    މުސާރައިގެ %20

ފެންވަރ ނުވަތަ ޝަރުޠު: މަޤާމާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 4  ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއެކު 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.                                                               

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން، ލިބިލައްވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީ.ވީ)އާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3323932 އެކްސްޓެންޝަން-201 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ