ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ހދ.އަތޮޅުގެ 12 ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ކުނި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަލަރ ކޯޑެޑް ޑަސްޓްބިން އަދި ޑަސްޓްބިން ބޭގް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން - ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މި އިޢުލާނަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، ހދ.އަތޮޅުގެ 12 ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ކުނި ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކަލަރ ކޯޑެޑް ޑަސްޓްބިން އަދި ޑަސްޓްބިން ބޭގް 1 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ: (IUL)KRH/PLD/2023/4 (16 ޖަނަވަރީ 2023) އިޢުލާނާ އެކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ސްކޯޕަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނެކެވެ.  

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް

  1. ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާން ވާނެއެވެ.
  2. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ 26 އެޕްރީލް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 8 މޭ 2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
  3. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރައްވާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
  4. މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެލައްވާ ނަމަ 26 އެޕްރީލް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 މޭ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ކުރިން ދެންނެވިފައިވާ އީމެއިލް އަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.
  5. މި އިޢުލާނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ރެކުއަމަންޓްސް އަދި ސްޕްސިފިކޭޝަންސްގެ ތަފްޞީލް އެޓޭޗްމަންޓްގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި މި މަޢުލޫމާތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާ ދިރާސާކުރުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.
  6. ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައި ނުވާ ފަރާތް ތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން (ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޓިން ރޫމް)

  • ތާރީޚް: 18 މޭ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަސް
  • ގަޑި: 11:00 ގައި
26 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ