މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީން ހެދުމަށް ބިންދޫކުރުން

އިޢުލާން

 

ކެންޓީން ހެދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިގުޅޭ:

 03 މެއި 2023 އިން 07 މެއި 2023 އަށް މިރަށުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މުލީކޮޅު ރާޅުގަނޑު މުބާރާތް" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުން ކެންޓީން ހެދުމަށް 10×7 ފޫޓްގެ 05 ބިން ދޫކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 ވީމާ، ކެންޓީން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 01 މެއި 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން މުލީ ކައުންސިލަށް އަގު ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންމެމަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ 05 ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިމުގެ ކުލި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑައަގަކީ ދުވާލަކަށް 40 ރުފިޔާއެވެ.

 ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ