މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

               
 

 

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

 

 

 

އަސާސީ މުސާރަ: 3100.00

 

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2023/26

 

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  16 އެޕްރީލް 2023

 

 

               
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

01

29

ü   

 

 

 

2

02

24

ü   

 

 

 

3

03

34

ü   

 

 

 

4

04

51

ü   

 

 

 

5

05

58

ü   

 

 

 

6

06

26

ü   

 

 

 

7

07

42

ü   

 

 

 

8

08

62

ü   

 

 

 

 

 

         
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ  [email protected]ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6560029 އަށެވެ.

 

 

   

 

 

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ޒަރީނާ ޢަލީ                                                                                                    މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ             ސޮއި:                   

 ތާރީޚު: 20 އެޕްރީލް 2023

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުންގެ ނަން: މޫސާ ފަތުޙީ

މަޤާމް: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                       ސޮއި:

ތާރީޚު: 20 އެޕްރީލް 2023

 

 

               
                   

 

20 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ