މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މި މިނިސްޓްރީން 13 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 2014/112/D-22(IUL)22 ޢިއުލާނުގައިވާ މަޤާމްގެ ނަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޢިއުލާނު ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް:  

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3341428 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ