މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މި މިނިސްޓްރީން 20 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 121 /2014/IUL22D) ޢިއުލާނުގައިވާ މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީ، އެ ޢިއުލާނު ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޯޓް:  

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 3341428 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ރަބީޢުލްއްައްޥަލް 1436

15 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ