މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްސްޓްފޮތް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ގުރޭޑު 1,2,3 ގެ އިސްލާމް، ދިވެހި، ޤުރުއާން މި ތިން މާއްދާގެ ދަރިވަރުންގެ ފޮތާއި ކޮންމެ މާއްދާއެއްގެ މުދައްރިސުންގެ ފޮތް ޗާޕުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ވެލާނާގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕުރޮކިއުމަންޓު ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ވެލާނާގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕުރޮކިއުމަންޓު ސެކްޝަނަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

15 ޖަނަވަރީ 2015 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

20 ޖަނަވަރީ 2015 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 14:00އަށް 

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3341436 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

22 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

13 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ