މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އިސްލާހުކޮށް އާއްމުކުރުން

29 މާރިޗު 2023 ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 97 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށް 2 އެޕްރީލް 2023 ގައި ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ "ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު-2023" އިސްލާހުކޮށް މި ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 99 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލު މި އިޢުލާނާއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.

17 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ