އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޖް އެރިއާ ބަންދުކޮށް ކްލާސްރޫމަކަށް ބަދަލުކުރުން

GS159/IUL/2023/04 ނަންބަރު:

އިޢުލާން


މި ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖް އޭރިއާ ބަންދުކޮށް ކުލާސްރޫމަކަށް ބަދަލު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

         މި ސްކޫލުގެ ސްޓޭޖްއޭރިއާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ބަންދުކޮށް ކްލާސްރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށްޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަނަންނަވާ ތާރީޚަށް މި ސްކޫލަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އެދި ކުރިމަތި ލެވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

20 އޭޕްރީލް 2023

27 އޭޕްރީލް 2023

ގަޑި : 10:00 އަށް

ގަޑި : 11:00 އަށް

 

 

 

 

 

ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް: ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި" މ  "މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

16 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ