ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 20 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  • ލ. ކަލައިދޫ މަންޒަރުގެ، އިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ،

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

07 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ