ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރއިމަރީ ޓީޗަރ ގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލުން 2023 ފެބުރުވަރީ 02 ގައި ކުރި ނަންބަރު: GS91/IUL/2023/01 އިޢުލާނުގައިވާ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖްއެމްޕްލޯއިމެންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 13 އޭޕްރީލް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 އޭޕްރީލް 2023
12 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ