މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅައި ސާފުކުރުން އަދި މެއިންޓެނަންސް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ 10 ބުރި އިމާރާތް (އެދުރުހިޔާ)، ވިލިނގިލި އެދުރުވެހި ، ފިލާބިލްޑިންގގެ 1 އަދި ފިލާބިލްޑިންގގެ 2  ފޮޅައި ސާފުކުރުން އަދި މެއިންޓެނަންސް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތައުލީމީ ފަންޑު / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން / ވެލާނާގޭގެ 8 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު "މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު" އާއެކު 19 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އެދުރުހިޔާ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 3341192 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436   

08 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ