ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމާއި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއިގުޅޭ

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް  ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ފެންސްޖެހުމާއި އަދި ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

02 އެޕްރީލް  2023 އިން 10 އެޕްރީލް  2023 އަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 13:00 އަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ [email protected]  އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް މެއިލް ކޮށްގެން

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

13 އެޕްރީލް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:45 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި

 

          މި ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓްސް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6500019 ފޯންއާއެވެ.

ނޯޓް : ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރަން ހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ސެޝަނެއް ( ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް   ޝައުޤްވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް) 07 އެޕްރީލް 2023 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

02 އޭޕްރިލް 2023
ހޯދާ