ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް ރިސޯސް ޓީޗިންގ އެސިސްޓެންޓް

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މަޤާމު:

ކޮންޓްރެކްޓް ރިސޯސް ޓީޗިންގ އެސިސްޓެންޓް

ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު:

6 މަސްދުވަސް   

ބޭނުންވާ އަދަދު:

2

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އޮފީސް:

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

މަޤާމުގެ މުސާރަ:

-/3000 ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޖީ ސީ އީ އޯލެވެލް ފެންވަރު

ސުންގަޑި:

2015 ޖަނަވަރީ 13 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 1500 ގެ ކުރިން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

- ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު، ސްކޫލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށް، އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

- ވަނަވަރު 

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނީ ނަންބަރު 3324415 ފޯނަށެވެ.

 

ނޯޓް:

މި މަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ފައިސާއާއި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

08 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ