ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެދު އިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމާއި އަސްކެނި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

       މިސްކޫލް މެދު އިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުމާއި އަސްކެނި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނަ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

          ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް: ކުންފުނި/ ފަރާތުގެ ނަން، ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންޓެކްޓް ނަންބަރު ހިމަނުއްވައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. ([email protected])ނުވަތަ  6520528 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ.

#

ތަފްސީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

1

ރަޖިސްޓްރީކުރުން

28 މާރިޗު 2023 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 02 އޭޕްރީލް 2023 (އާދިއްތަ) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް

2

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ

03 އޭޕްރީލް 2023 ( ހޯމަ )

ހެނދުނު 11:00

3

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

06 އޭޕްރީލް 2023 (ބުރާސްފަތި )

ހެނދުނު 11:00

27 މާރިޗު 2023
ހޯދާ