މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވުނު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ޖަނަވަރީ 2015 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P9146A-04-05-N  (ޢަޒުމް 2)

* އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: ރަޝީދާ ސަލްމާން، ގުލްޝަންކިނާރާ / ތ. ގުރައިދޫ

2- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P9947A-01-10-F  (މުއާޒް)

* އުޅަނދުގެ ވެރިފާރަތް: ޢަލީ ވަޙީދު، ފަޅޯގަސްދޮށުގެ / ބ. އޭދަފުށި

08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

30 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ