ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރތައް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރތައް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ޑިސެންބަރު 2014 ގައި ކުރެވުނު މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: JS-B/2014/82 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓަރތައް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. 

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް " ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރޮޖެކްޓަރ މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް "  ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 7 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436     

04 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ