ވަށަފަރު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS-81/IUL/2023/03 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 27 މާރިޗު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަދި ފޯން ނަމްބަރ 6500247 އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސްކޫލްގެ އިދާރާގެ 6500247 މި ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 މާރިޗު 2023
ހޯދާ