މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިވެލޮޕަރ


 

( ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު )  ޑިވެލޮޕަރ

މި މިނިސްޓްރީއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޑިވެލޮޕަރ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު

 މަޤާމް / މަސައްކަތް

3

ޑިވެލޮޕަރ

 

 

މި މަޤާމު/ މަސައްކަތާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރ) މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 

މަޤާމު/މަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހެޅުން:

މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 މާރިޗު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ސިޓީ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ވެލާނާގެ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އީމެއިލް: [email protected]

21 މާރިޗު 2023
ހޯދާ