ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ (ރިލީފު) ޓީޗަރގެ އިޞްލާޙް ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

 

ޕްރައިމަރީ (ރިލީފު) ޓީޗަރގެ އިޞްލާޙް ކުރެވިފައިވާ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން


 

16 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS213/IUL/2023/001އާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ (ރިލީފު) ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މެއިލް ކުރާނީ [email protected]afaruprimaryschool.edu.mv އަށެވެ. 

19 މާރިޗް 2023

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ