ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) - އޭ2 ޝީޓް

މި ސްކޫލު ގެ ނަންބަރު (IUL)/GS-90-A/PRIV/2023/01 އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓުރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތު ޝީޓް (އޭ2 ޝީޓް) އާންމުކުރަމެވެ.    

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުމަކާއިގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6520555 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ