ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ އޭ2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި ސްކޫލުން 2023 ފެބުރުވަރީ 28ގައި ކުރި ނަންބަރު: GS91/IUL/2023/02  އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 މާރޗް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ