މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުލަކު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023ގެ ފަޑިޔާރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖަސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުލަކު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2023އަށް ހަމަޖައްސަވާ ފަޑިޔާރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، ފަޑިޔާރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޡާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 22 މާރިޗު 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ