ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އޭ2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި މަދަރުސާގެ ނަންބަރު (IUL)GS34/2023/06 އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ 2 ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 މާރޗް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ