ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު

 2023 މާރިޗު 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 93 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: QAR/2023/1 ޤަރާރު ގެ ޕީޑީއެފް ކޮޕީ އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

16 މާރިޗު 2023
ހޯދާ