އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
20 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިމަދަރުސާއަށް 20 ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޖަނަވަރީ 2015ވާ އާދީއްތަަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާުފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

02 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހުގެ 15:00 އަށް 3320761/ 3328072 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. (ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާއިމާރާތް (އަމީނިއްޔާގެ ކުރިމަތި) 6 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި).                              

24 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ