މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިނގާ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބައޯޑާޓާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު މިމިނިސްޓްރީގެ ތައްގަނޑުޖެހުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ފޮރިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަޙަޅުއްވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު

މަޤާމުގެ ނަން

#

15

ގައިނޮކޮލޮޖިސްޓް

1

8

ސާރޖަން

2

10

އެނެސްތެޓިސްޓް

3

10

ޕީޑިއެޓްރިޝަން

4

14

ފިސިޝަން

5

2

ސައިކިއާޓްރީ

6

1

ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް

7

4

އޯރތޯޕިޑިޝިއަން

8

45

މެޑިކަލް އޮފިސަރ

9

އިތުރު މައުލޫމާތު

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން މިމިނިސްޓްރީއަށް ގެންނެސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހއިފައެވެ.

ރާއްޖެ ގެންނަނަ ކޮންމެ ކޮންސަލްޓެންޓަކަށް

10 މާކްސް

ރާއްޖެ ގެންނަ ކޮންމެ އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް

7 މާކްސް

ރާއްޖެ ގެންނަނަ ކޮންމެ މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް 

5 މާކްސް

ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ޑޮކްޓަރުން ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކުން ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނީ ދެންނެވުނު އެސޫލުން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަރަކަށް މާކްސް ހޯދާ ފަރާތަކަށެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނެ ނަމްބަރަކީ 3014343  އަދި އީމެއިލް [email protected] ފޮނުވުން އެދެމެވެ.

30 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ