އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2023/119 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2023 އެޕްރީލު 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2019/R-3 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

H03

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާ

ލޯގޯ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1

ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ޝީވީޑް، ކ. ގުރައިދޫ،  ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު، މިނިވަންއައްސޭރި، ކ. ގުރައިދޫ  

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް:

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީސް، ހ. ހުރަފާ، ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 2

އިބްރާހީމް ޝާޒު، ފައިވްރޯސް، ކ. ގުރައިދޫ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް؛ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: ޢަޙްމަދު ސާމީ އީސާ، ރަންގަލި،

ކ. ގުރައިދޫ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ތާޅަފިލިގެ، ކ.މާލެ

  

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 3

ޢަލީ ޢަރީފް، ފިޔާތޮށިގެ، ކ.ގުރައިދޫ، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް؛ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓް: އަޙްމަދު ޢިރުފާން، އަތަމާގެ، ކ. ގުރައިދޫ 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ އޮފީސް، މ. ކެލާވީ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ

 

 

15 މާރިޗު 2023
ހޯދާ