ވަށަފަރު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ މާޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected]ashafaruschool.edu.mv ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6500247 އަށެވެ.

12 މާރިޗު 2023
ހޯދާ