ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ފެބްރުއަރީ 2023

ނަންބަރު: IUL)196-C/1/2023/20)

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – ފެބްރުއަރީ 2023

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

 

17 ޝައުބާން 1444

09 މާރިޗު 2023
ހޯދާ