ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާއިން އެކި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން މި މަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS-30/IUL/2014/25ފ(04-12-2014) އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

04-01-2015

އާދީއްތަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

08-01-2015

ބުރާސްފަތި

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

03 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

25 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ